Историята на с. Белица

БЕЛИЦА ПЛАНИНА
/Географски очерк/

Северозападния дял на Ихтиманска Средна гора се нарича БЕЛИЦА ПЛАНИНА. Полу-чил е името си от с. Белица, разпръснато по средната му и най-висока част. Този дял на пла-нината е на-големият, с най-високи върхове, най-разкъсан и най-богат с реки, долини и рът-лини. Пълен е с хубави кътчета, богат с развалини от стари селища, оброчища и градища, с исторически местности, за които са запазени много легенди.
Белица планина граничи на юг-изток с река Мътивир, на юг достига Ихтиманското по-ле, долината на р. Хурка – ляв приток на р. Мътивир /р. Баба/, седловината при гара Вакарел и Брусов дол – десен приток на р. Габра. На запад се простира до Софийската равнина, а на север чрез възела Гълъбец се държи за Стара планина. Източната ù граница е р. Буйовка, до-лината на р. Тополница от с. Петрич до устието на р. Мътивир.
“Геоложки – пише Гунчо Гунчев1/ – към Ихтиманската Средна гора, в частта ù Белишкия дял, спада и Саранското поле, заедно с предградните му височини откъм Софийското поле.”
По-голямата част от върховете на планината и обширните ù склонове са покрити с буко-ви, дъбови и новозасадени борови гори, прошарени от поляни, ливади и големи обработени площи. Скалите ù са меки и повечето с ръждив или жълтеникав цвят. Почвата на обработва-емата земя е рядка, глинеста или песъчлива. Черноземът почти липсва.
Реките Белица, Бощица, Ръжана и някои долове разделят Белица планина на пет части:

  1. Букова могила;
  2. Бели камък;
  3. Райна чукара;
  4. Вакарелските възвишения2;
  5. Планината4 и 5 /Икунската верига/

1/ Гунчо Гунчев – “Вакарел”, изд. 1933 г., София
2/ Имаме предвид вакарелските възвишения на север от ж.п. линията
3/ Местното население нарича тази част “Планинъта”
4/ Преди написване на очеркът обходил по-голяма част от планината. Разговарях с много хора за наименованията на местностите. Може би за имената на някои местности да съм под-веден. Някои рътове и рътлини нямат имена. Наименувани са само местностите по тях. По-неже няма възможност да изброим всички местности, дали сме на тези части от планината името на някои от забележителните ù местности.