Историята на с. Белица

ПОЯСНЕНИЯ

Село Белица, сега Ихтиманска община, Софийски окръг е заселено в Белишкия дял на Ихтиманска Средна гора. Състои се от 17 заселища /махали/. Някои от тях са на изчезване поради изселване на жителите им.
Белица има хилядолетна история. За това свидетелствуват изкуствените джугли /тепета/, останките от градища, неизвестно кога градени, зидове от черквища, манастири и стари се-лища, разпръснати из землището на селото. Разкопки обаче не са правени в нито една от тези старини, за да се намерят предмети, надписи или други знаци, които да ни покажат времето на строежа им. Около тези останки са намирани разни сечива, предмети и глинени делви за съхранение на зърнени храни. По тях няма изображения на знаци, които да показват година-та на създаването им, името на майстора или на притежателя им. На много места са намира-ни и пари, но никой от намирачите не е дал от тях на научен институт, който да установи времепроизхождението им. Напразни останаха усилията да ни бъдат показани такива пари от хората, които са ги намерили. Само Стоян Иванов Кольов от Парапандовци ни показа две монети намерени при оран в местността Кюрчийските ниви при същото заселище. Те са от времето на Мария Терезия – австрийска императрица /1740-1780 г./, вероятно попаднали в нивата по-късно, загубени от собствениците им – Кюрчиите.
В продължение на няколко години разговаряхме с много беличени и другоселци. От мнозина чухме полезни предания и легенди за миналото на селото. Прегледахме много исто-рическа литература и намерихме документи и сведения за него, които използваме. Използ-ваме и протоколите на Общинския съвет в селото, които са предадени на окръжния архив в София. Сметнахме за изгодно да подготвим очерк за Белица планина, с оглед да запознаем читателите с нейните върхове, рътлини, поляни и по-характерни и хубави местности, тъй като още никой не е писал за нея.
В сборника поместваме изцяло или части от статии и други материали, в които са засег-нати политически, стопански и други въпроси във връзка с живота в село Белица. При със-тавяне на сборника сме направили пропуски, допуснали сме и грешки, за които се извиня-ваме.